Polazeći od postulata savremene pedagoške nauke, od ove godine se prijemniispit na Fakultetu za poslovne studije-osnovne poslovne strukovne studije sprovodi u obliku pisanog rada.

Njegov prvi deo predstavlja Test sklonosti ka ekonomiji, a drugi deo je kratko motivaciono pismo.

Test sklonosti ka ekonomiji sadrži 10 pitanja sa po četiri ponuđena odgovora, od kojih kandidat bira jedan.

Za taj test se nije potrebno posebno pripremati, jer on ne podrazumeva prethodna ekonomska znanja, već kao što njegov naziv govori, samo proverava skolnosti ka bavljenju ekonomijom.

Test možete probati OVDE.

Test motivacije predstavlja drugi deo prijemnog ispita u kome budući studenti treba da jezgrovit način, na ne više od jedne stranice, opišu koja su njihova očekivanja od studija ekonomije, kakve su im profesionalne želje posle završetka studija i zašto baš biraju ekonomiju, a neku drugu struku.

Obaveštavamo buduće studente da sve visokoškolske institucije Univerziteta „Džon Nezbit“ priznaju položen prijemni ispit sa srodnih fakulteta drugih univerziteta u Republici Srbiji. 

Radi priznavanja položenog prijemnog ispita na drugim fakultetima, neophodno je, uz ostalu dokumentaciju, priložiti i Potvrdu o položenom prijemnom ispitu, uz pisanu molbu za priznavanje prijemnog ispita.

Maksimalan ukupan broj poena koje kandidat može da osvoji je 100.
Maksimalan broj poena koje kandidat nosi iz srednje škole je 40.
Maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji na testu sklonosti je 60.

I Polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti (prijemnog ispita) održavaće se radnim danima od 9 do 17 časova, subotom i nedeljom od 10 do 14 časova, počev od 8. aprila sve do 10. jula 2017. godine.

 • Testiranje kandidata obavljaće se svakim radnim danom od 9-16 časova, u Info centru u zdanju u ul. Bulevar Maršala Tolbuhina 8, na Novom Beogradu. Nakon polaganja studentima se izdaje potvrda o tome.
 • Poslednji termin za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti je 12. septembar 2016. godine.

II Predaja dokumenata za upis traje od 01. juna do 10. jula 2017. godine.

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 • Potvrdu o položenom ispitu sklonosti i sposobnosti (prijemnom ispitu);
 • svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju (originali ili overene fotokopije);
 • diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overena fotokopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih.

III Privremena rang-lista objavljuje se 10. jula 2017. godine.

IV Konačna rang-lista objavljuje se 13. jula 2017. godine.

V Upis traje od 13. do 21. jula 2017. godine.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis podnosi sledeća dokumenta pri upisu:

 • Upisna prijava (dobija se prilikom predaje dokumenata za upis)
 • 2 fotografije za indeks,
 • Indeks (kupuje se na Fakultetu),
 • 2 ŠV obrasca koja obezbeđuje Univerzitet,
 • dokaz o uplati školarine,

Visina školarine za I godinu studija iznosi 500 eura u dinarskoj protivvrednosti i plaća se u tri rate.

Za ostale godine ( II, III i IV) školarina je 1500 eura u dinarskoj protivvrednosti i plaća se u 10 mesečnih rata.

MESTO PRIJAVLJIVANJA KANDIDATA I KONTAKT ADRESE:

Za sva pitanja u vezi sa upisom i studiranjem na Fakultetu za poslovne studije – osnovne strukovne studije pozovite info centar telefonom na broj
 • 011 22 03 029,
 • 011 22 03 030,
 • 011 20 92 129.

Adrese:

Bulevar umetnosti 29 i Bulevar Maršala Tolbuhina 8. Informacije za sve fakultete mogu se dobiti i putem e-mail adrese: info@naisbitt.edu.rs